ÇEVRE VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Port Akdeniz içinde bulunduğu sektör ve faliyet alanı ile doğal çevreyi etkileyen operasyonlar gerçekleştirdiğinin bilincinde hareket etmektedir. Yapmış olduğu operasyonlar ile bağlantılı olarak ortaya çıkması muhtemel kısa ve uzun dönemli çevresel etkileri minimize eden, aynı zamanda da enerjinin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlayarak bölgesel, ulusal ve uluslar arası çevreyi koruyan operasyonlar gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.

Limancılık sektöründeki ulusal ve uluslararası normlar doğrultusunda, konumunu güçlendirmek amacıyla kurduğu ve TSE tarafından belgelendirilen TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında,

Bu nedenle Port Akdeniz’in çevrenin korunması ve enerjinin doğru bir şekilde yönetilmesi adına;

  • Yapmış olduğu operasyonların çevreye etkisini minimize ederek, doğal kaynakları korumanın yollarını arayan çalışma anlayışını benimsemiştir.
  • İşletmede yürütülen tüm faaliyetler ile ilgili ulusal ve uluslararası çevre ve enerji mevzuatına uyum sağlayarak, kanun ve yönetmeliğin düzenlenmediği konularda uygulanabilir en iyi yöntemi ve standardı benimseyerek uygulayan bir yapıya sahiptir.
  • Çevre kirliliğine sebebiyet vermeyecek teknolojileri kullanarak verilen hizmet politikası ile enerji verimliliğini arttıran ve enerji giderlerini profesyonel bir anlayış ile yöneterek enerjinin maksimum oranda etkin bir şekilde kullanılmasını ilke edinmiştir.
  • Çevreye kirliliğine sebebiyet vermesi muhtemel ürün ve hizmetlerin kullanılmasının azaltılması ve imkanları doğrultusunda ortadan kaldırılması her yıl revize edilen proses bazlı çevre risk analizlerinin temel gündemidir.
  • Kirliliğin önlenmesi, kuruluş bağlamında sürdürülebilir kaynak kullanımı, enerji yönetimine bağlı sera gazı emisyonlarının altılarak iklim değişikliğinin önlenmesi ve deniz çevresi ekosistemin korunması işletmenin temel amaç ve reel hedefleri arasındadır.
  • Limanı direkt ve dolaylı olarak kullanan, kamu ve özel sektöre ait şahıslar, tüzel kişiler ile iş ortakları, müşteriler, Port Akdeniz çalışanları ve toplumun tüm üyeleri dahil, tüm paydaşlar ile birlikte hareket ederek çevreyi koruma adına çözüm üretici bir sorumluluğu üzerinde her zaman taşır.
  • Port Akdeniz Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Politikasını etkin bir şekilde uygulayabilmek amacı ile tüm çalışanlar bu kural ve kaidelere hakim olduğunu garanti eder ve gerektiğinde bu kurallar eğitimler ile desteklenerek herbir birime sorumluluk alanları ve yükümlülükleri aktarılır.

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle