ATIK KABUL İŞLEMLERİ

Tesis ‘Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ uyarınca faaliyetlerini sürdürmektedir.
Atık Kabul Faaliyetleri kapsamında Çevre İzin ve Lisansı mevcuttur.
Atık Kabul Tesisi Marpol 73/78 kapsamında gemilere atık alım hizmeti sunmaktadır.
Tesisin toplam sıvı atık depolama kapasitesi 480 m3’tür.
Tesise Marpol EK I (Sintine , Slaç , Atık Yağlar), EK II, EK IV ve EK V atıkları kabul edilmektedir.
Gemilerden atıklar kara tankerleri ile alınmakta ve tesise getirilmektedir.
Gemilerden alınan atıklar tesiste geçici olarak depolanmakta, depolanan bu atıklar çevre izin lisanslı atık bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Atık Türü

Bertaraf şeklinin açıklaması

Sintine Suyu
(MARPOL Ek-I)

Marpol 73/78 sözleşmesi Ek 1 kapsamında Atık kabul tesisine alınan gemilerden kaynaklanan sintine suyu  ısıtma ve seperasyon işlemleri ile ayrışması sağlandıktan sonra sepere edilmiş sintine yağı ve suyu olarak 2 ye ayrılır. Ortaya çıkan sintine suyu  dinlendirme ve kimyasal arıtma ünitesinden geçirildikten sonra ASAT kanalizasyon sistemine, (ASAT tarafından online izlenen bir sistemle) debimetreden geçirilmek sureti ile deşarj edilir. Sintine yağı atığı ise kategori analizi yapıldıktan sonra atık yönetimi yönetmliğinde belirtilen bertaraf veya geri kazanım yöntemleri belirlenir.   Motat sistemi kullanılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlarla oluşturulan bir komisyon  ile birlikte  çevre lisanslı atık bertaraf- geri kazanım firmasına gönderilerek çıkışı  gerçekleştirilir.

Slaç
(MARPOL Ek-I)

Marpol 73/78 sözleşmesi Ek 1 kapsamında Atık kabul tesisine alınan gemilerden kaynaklanan yakıt slaç atığı doğrudan çevre lisanslı taşıma araçları ile  Motat sistemi kullanılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlarla oluşturulan komisyon  ile birlikte  çevre lisanslı atık bertaraf firmasına gönderilerek çıkışı  gerçekleştirilir.

Atık yağ

(MARPOL Ek-I)

Marpol 73/78 sözleşmesi Ek 1 kapsamında Atık kabul tesisindeki tanka alınan atık yağ kategori analizi yapıldıktan sonra atık yönetimi yönetmeliğinde belirtilen bertaraf veya geri kazanım yöntemleri belirlenir.   Motat sistemi kullanılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlarla oluşturulan bir komisyon  ile birlikte  çevre lisanslı atık bertaraf- geri kazanım firmasına gönderilerek çıkışı  gerçekleştirilir.

Atık Türü

Bertaraf şeklinin açıklaması

Zehirli Sıvı Atıklar
(Marpol Ek-2
uyarınca kategorisi (Y))

Kıyı tesisi rıhtımlarına yanaşan gemilerde IMDG Kod kapsamında elleçlemesi planlanan Metanolden kaynaklı sıvı atıklar MARPOL EK-II kapsamında  alınarak 50 m3 lük tankta İsg ve çevre hassasiyetleri doğrultusunda geçici olarak depolanır ve Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlarına uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanır.
Limanda  elleçlemesi planlanan sıvı yük atığı Metanol Marpol 73/78 Ek 2 kapsamında açıklanmıştır.
Açıklama: Kategori Y: Tank temizlenmesi ya da balast basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında deniz kaynaklarına veya insan sağlığına büyük tehlike oluşturması ya da denizin sağladığı kolaylıklara ya da diğer yasal kullanımlara zarar vereceği varsayılarak deniz çevresine  boşaltımın nitelik ve miktarının sınırlandırılmasını haklı kılan zehirli sıvı maddeler.

Atık Türü

Atık Açıklama

Bertaraf Şeklinin Açıklaması

Pis su
(MARPOL Ek-4)

-Evsel Atıksu:

-Kimyasal arıtmadan çıkan atıksu

-Evsel Atıksu:  Liman rıhtımına yanaşık deniz vasıtalarından pis su (evsel atıksu) alınması talebi gelmesi halinde; ASAT ile anlaşması bulunan vidanjör ile alınıp Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) kontrolünde kanalizasyon sistemine veya merkezi Atıksu Arıtma Tesisine götürülerek  bertarafı sağlanır. Vidanjör ile alınmaması halinde asat yetkilileri gözetiminde ve kontolünde ASAT tarafından belirlenen atıksu meholüne deşarj edilerek  kanalizasyon sistemine verilir.
-Kimyasal arıtmadan çıkan atıksu: Atık Kabul Tesisinde kurulan kimyasal arıtmadan çıkacak (sintineden ayrılan atıksu) ASAT'tan alınan kanalizasyon bağlantı izni ile debimetre kurulumu ile kanalizasyona deşarjı yapılacaktır. ASAT kanalizasyon deşarj yönetmeliğine uygun olarak numune alınarak deşarj kurallarına uygun olarak  kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir

Çöp
(MARPOL Ek-5)

A-Plastik,

Konyaaltı Belediyesi ile anlaşması bulunan Mesut Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından tesislerinde geri dönüşümü sağlanmaktadır.

B-Yemek Artıkları

Antalya  Büyükşehir Belediyesi Katı atık depolama tesisine Konyaaltı Belediyesi katı atık toplama araçları ile götürülmektedir.

C-Evsel Atıklar; Kağıt ürünleri

Cam, Metal, Şişe-Tabak, Paçavra

Kağıt ürünleri: Mesut Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından taşıması ve geri dönüşümü yapılmaktadır.

Cam: Mesut Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından taşıması ve geri dönüşümü yapılmaktadır.

Metal: Mesut Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından taşıması ve geri dönüşümü yapılmaktadır.

Şişe-Tabak : Mesut Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından taşıması ve geri dönüşümü yapılmaktadır.

Paçavra: Antalya  Büyükşehir Belediyesi Katı atık depolama tesisine Konyaaltı Belediyesi Katı atık toplama araçları ile götürülerek düzenli depolaması sağlanmaktadır.

D-Pişirme Yağı

Çevre lisanslı Bitkisel atık yağ geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere anlaşmalı firmalardan temin edilecek varillerde biriktirilecek ve  Çevre lisanslı Bitkisel atık yağ Taşıma firmasına teslim edilmektedir.

E- Yakma fırın külü

Antalya  Büyükşehir Belediyesi Katı atık düzenli  depolama tesisine götürülmek üzere katı atık toplama araçları ile alımı yapılacaktır.

F-Operasyonel atıklar

Yükleme/boşaltma Operasyonu sonucu oluşan atıklar Çevre Kanunu’na dayanarak yürürlüğe konulan mevzuat ve uygulamalar dikkate alınarak gönderimi sağlanıyor. Operasyonel atık kapsamında;

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler ve çamurları, Atık boya ve vernikler, Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri,Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar, Boş basınçlı konteynerler dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapı (örneğin asbest) içeren metalik ambalajlar, Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler, Atık Yağ filtreleri,

Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları, Kurşunlu piller ve akümülatörler, Nikel kadmiyum piller, Cıva içeren piller, Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler, Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik, Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları, Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar ve gemi operasyonlarından (bakım-onarım vb.) kaynaklanan diğer tehlikeli veya tehlikesiz atıklar gemilerden alınarak Çevre Kanunu’na dayanarak yürürlüğe konulan mevzuat ve uygulamalar dikkate alınarak gönderimi sağlanacaktır.

G- Yük Atıkları

 

Katı yük atığı

Dökme Yük: (Katı yük atıkları) Az miktarda Çimento, Klinker, Kömür artığı gübre vb elleçlemesinden kaynaklı büyük çaplı zayiat döküntüleri depolanmıyor, doğrudan ilgili firmaya geri gönderiliyor. Yükleme esnasında oluşan süprüntü atıkları temizlik aracı ile alınıp saha temizlik atıklarının depolandığı çöp (tehlikesiz atık depolama) alanına depolanmaktadır. Antalya  Büyükşehir Belediyesi Katı atık depolama tesisine Konyaaltı Belediyesi katı atık toplama araçları ile düzenli  götürülmektedir.

Genel Kargo: Yük artığı yok zayiat olması halinde ilgili firmaca alınması sağlanıyor.

Konteyner: Yük artığı yok. Zayiat olması halinde ilgili firmaca alınması sağlanıyor.

Sıvı yük atığı

Limanda Yükleme/boşaltma Operasyonu yapılan IMGD Kod kapsamında bulunan paketli sıvı yükler konteyner içerisinde taşınmaktadır. Kategori G kapsamında,  paketli sıvı yüklerden atık oluşumu ve alımı yoktur. Eleçleme esnasında dökülme  sızıntı vb olması durumunda ve atık oluşması halinde paketli ürünün yer aldığı konteyner isg ve çevre hassasiyetleri doğrultusunda IMDG alanında  sızıntı konteynerinde  depolanmakta ve Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlarına uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

H- Hayvan Leşleri

Tesis alanı içinde hayvan leşleri alımı ve depolaması yoktur. Gemilerden  talep gelmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gerekli bildirimler yapılarak  Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlarına uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır.

I-Balıkçılık araçları(ağ olta vs.)

Balıkçılık araçları(ağ olta vs.) alımı ve depolaması yoktur.

Marpol Ek-5 kuralları uyarınca gemilerden atık kabul tesisine teslim edilecek olan Kategori A [Plastik], Kategori B-[Yemek Atıkları], Kategori C [Evsel Atıklar (örn. kağıt ürünleri, paçavra, cam, metal, şişe, tabak vs.)] Kategori D [Pişirme Yağları (kullanılmış ve tarihi geçmiş yağlar)], Kategori E [Yakma Fırın Külleri], Kategori F [Operasyonel atıklar], Kategori H [Hayvan Ölüleri] ve Kategori I [Balıkçılık araçları] kapsamındaki atıklar, yürürlükteki atık mevzuatı uyarınca atığın niteliğine göre kıyı tesis içerisinde bulunan geçici depolama alanlarında depolananır ve mevzuatlara uygun olarak bertarafa gönderilir.

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle