ETİK VE DAVRANIŞ POLİTİKASI

1.KAPSAM

İşbu Politika Ortadoğu Antalya Liman İşl. A.Ş./Port Akdeniz her kademedeki Yönetici ve çalışanlarını kapsamaktadır.

2.TANIMLAR

Bu Etik ve Davranış Politikasında geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar kısaca tanımlanmıştır.

Genel Müdür: Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş(Port Akdeniz) Genel Müdürünü

Yönetim Ekibi: Departman Müdür ve Yöneticilerinden Oluşur

Şirket: Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş(Port Akdeniz)

Çalışan: Şirket çalışanlarını

Hizmet Sağlayıcısı: Şirket’in hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) ve çalışanlarını ifade eder

3.SORUMLULUKLAR

3.1.Genel Müdür:

Genel Müdür, iş bu Politikanın onaylanmasından, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesinden ve işletilmesinden sorumludur. Şirket Yönetim Kurul’u adına ve Yönetim Kurul’undan aldığı yetki ile Etik ve Davranış Politikası’nı yürütür/yürütülmesini sağlar.

3.2.Yönetim Ekibi:

Yönetim Ekibi, işbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden sorumludur. İşbu Politikanın oluşturulmasının, yayınlanmasının, gerektiğinde güncellenmesinin ve yürürlükten kaldırılmasının sağlanması konusunda Genel Müdüre karşı sorumludur.

3.3.Çalışan:

Çalışan;

 • Şirket politika, yönetmelik ve prosedürlere bağlı kalınması, bunlara uyum sağlanması
 • Yürürlükteki mevzuata uyumlu çalışılması,
 • İşbu Politikaya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda bağlı olduğu Departman Müdürüne bildirim yapmakla sorumludur.

3.4.Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Departmanı:

Hazırlanan işbu Politikanın kurum portalında yayınlanması Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Departmanının sorumluluğundadır.

3.5.İnsan Kaynakları Departmanı:

Hazırlanan işbu Politikanın kurum içi dağıtımının yapılmasından ve uygulamanın sürekliliği İnsan Kaynakları departmanının sorumluluğundadır.

4.İŞ İLKELERİMİZ

Şirketin faaliyet süresince yarattığı saygın imaj ve kurumsal marka, en değerli varlığıdır. Kurumsal itibarımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla tüm çalışanlarımızın faaliyetlerinde uymak zorunda olduğu temel iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır. Şirket’in faaliyetlerini sürdürürken tüm Yönetici ve çalışanlarından beklentisi Şirketin değerlerini, etik ilkelerini anlamaları, benimsemeleri ve Şirket’in iş yapış şekline uygun hareket etmeleridir.

4.1.Çalışanlardan Beklentiler:

Çalışanlarımız değerlerinden ödün vermeden,

Etik ve Davranış politikasını çalışma arkadaşları, yöneticiler, görevliler, iş ortakları, tedarikçiler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehber olarak kullanmalı, kendilerinden beklenilen davranışları daha iyi anlayabilmek için Etik ve Davranış Yönetmeliği okumak ve anlamakla, aynı zamanda Şirket’in tüm politikalarını, prosedürlerini, yönetmeliklerini, ifa ettiği görevi ilgilendiren tüm yasaları ve düzenlemeleri bilmek ve bunlara uygun davranış göstermekle yükümlü olduğunun bilincinde olmalıdır.

4.2.Yöneticilerden Beklentiler:

Yöneticilerimiz;

 • Etik ve Uyum konuları hakkında iletişim kurmalı,
 • Kişisel eylemlerinin yöneticilerden beklenen davranışlar ile uyumlu çalışana örnek davranışlar olmasını sağlamalı,
 • Çalışanların soru sormaları ve kaygılarını dile getirmelerini teşvik eden, açık iletişimin olduğu çalışma ortamını sağlamalı,
 • Bilinen ya da şüpheli etik ya da suiistimali bir üst yöneticisine raporlamalı,
 • Soruşturmalara katılan veya kaygı ve şüphelerini dile getiren, raporlayan çalışanların kimliğini mümkün olduğunca ve yasalar kapsamında gizli kalmasına saygı göstermeli,
 • Endişe ve şüphelerini dile getiren, raporlayan çalışanlara karşı misilleme girişimlerini ya da diğerleri tarafından misilleme olarak algılanabilecek davranışları kesin olarak önlemeli ve bu konuda asla taviz vermemelidir.

4.3.Etik Kararlar Almak:

İşbu Etik ve Davranış Politikası potansiyel sorunları tanımlamak ve çözüme ulaşmak için bize yardımcı olmayı sağlar. Karar vermekte zorlandığımız bir eylemin uygun ve etik olup olmadığına karar vermeliyiz ve tereddüdümüz olması durumunda işbu Politika rehberliğinde eyleme geçmemeli, Etik ve Davranış Politikasının veya şirketin diğer ilgili politikalarının bölümlerini dikkatle gözden geçirmeli ve bağlı olduğumuz yönetici ile konuşarak ondan yardım talep etmeliyiz

4.4.ÇALIŞMA ORTAMI:

Adil Çalışma Ortamı

 • Şirket, faaliyet gösterdiği her yerde kişilerin hak ve özgürlüklerine inanır ve onları destekler.
 • Bu doğrultuda, Şirket kişilerin din, dil, ırk, mezhep, yaş, renk, milliyet, sosyal köken, siyasi düşünce, felsefi inancı, kılık ve kıyafet, dernek ve sendika üyeliği, fiziksel engel veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hiçbir koşulda ayrımcılık yapmaz. Bu durum, işe alımda ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.

Şirket, çalışma koşullarının, ürettikleri ürünlerin ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür.

Her çalışanın astından, üstünden ve çalışma arkadaşından adil, kibar ve saygılı muamele görmeye hakkı vardır. Çalışanlara saygı duyulduğu, tüm ilgili hukuki düzenlemelere uyulduğu yerde adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturularak çalışanların performansı, gelişimi ve bağlılığı arttırılacaktır.

4.5.Saygılı İşyeri Taciz, Zorbalık, Tehdit ve Uygunsuz Davranış

Çalışanlarımıza taciz, zorbalık, tehdit ve diğer uygunsuz davranışların bulunmadığı bir çalışma ortamı sağlama hepimizin asli görevlerindendir.

Tacize, zorbalığa ve tehdide Şirkette hiçbir şekilde yer yoktur. Şirket bu tür davranışları, bir taciz, zorbalık veya tehdit iddiasının yerel kanunlarca infazının mümkün olup olmadığına bakmaksızın hoş görmez.

Bazı Taciz Örnekleri;

 • İstenmeyen cinsel amaçlı yaklaşma, herhangi bir şey karşılığında her türlü cinsel ilişki talebi ve diğer cinsel nitelikli sözel ya da fiziksel davranışlar.
 • Irk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, din, mezhep, milliyet, engelli olma durumu, gazi olma durumu ve yasalar tarafından korunan diğer karakteristik özelliklere ilişkin olarak rahatsız edici konuşmalar, şakalar, resimler ve yorumlar.

Bazı Uygunsuz Davranış Örnekleri

 • Öfkeyle bağırma ya da çığlık atma,
 • Lakap takma,
 • Her türlü küfür,
 • Sarkastik, müstehzi konuşmalar, yazışmalar
 • Tehdit ve gözdağı,
 • Topluluk içinde alay etme/dalga geçme,
 • Bir kişiyi kasıtlı olarak bir gruptan dışlama,

4.6.Gizlilik

Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir.

Tüm çalışanlardan, Şirket ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen göstermeleri beklenir. Çalışanlar, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşmalıdır.

Gizli bilgiler, Şirketten ayrılırken üçüncü kişiler ile paylaşılmamalı. Çalışanlar, çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları ve Şirkete ait olan her türlü belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmelidir.

Şirket bünyesine yeni katılan çalışanlarımız, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de Şirket içinde paylaşmamalıdır.

Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna bilinmesi gereken kadar, eş zamanlı biçimde duyurulur.

Şirket çalışanlarından, Şirkete atfedilebilir gizli finansal bilgilerin, ticari sırların, personel haklarıyla ilgili bilgi ve dokümanların ya da iş ortaklıklarıyla yapılan ve Şirketin rekabetçi gücünü zayıflatabilecek anlaşmalar ve bunun gibi bilgi ve belgelerin, ve bu bilgilerin gizliliğinin korunması beklenilmektedir.

Şirket çalışanlarından, elde edilen ya da sahip olunan bilgilerin yetkisiz kişilerle, şirket içi ya da şirket dışı otoritelerle paylaşımından ya da spekülatif amaçlarla kullanımından (direkt ya da dolaylı olarak) uzak durmaları beklenir.

Şirket çalışanlarından, birlikte iş yapılan kurum, kuruluş, şirketlere ve bu kurum, kuruluş, şirketlerin müşterilerine ait ve kamuya açık olmayan bilgilerin belirlenen amaçlar dışında kullanımından ve gerekli izinler alınmadan üçüncü kişilerle paylaşımından kaçınmaları beklenir.

4.7.Bilgi Sızdırma

Çalışanların, Şirkete ait her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmekten, böyle gizli bir bilgiye güvenerek üçüncü kişilerin doğrudan/dolaylı olarak borsadan menkul kıymet alımı ya da satımından ticari gelir elde etme amacından da kaçınmaları gerekir.

Çalışanların bu ilkeye aykırı davranışları Şirketi hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Bu maddeye aykırı davranışlardan çalışan tüm neticeleri ile bizzat sorumlu olacaktır. Ayrıca gizli bilgi ticaretinin yasaların ihlâli olduğunun tam olarak farkında olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu maddeye aykırı davranış çalışanın iş sözleşmesine de aykırılık oluşturacak olup, böyle bir davranış, hiçbir koşul altında gerçekleştirilmemelidir.

4.8.Çalışan Bilgilerinin Gizliliği

Çalışma arkadaşlarımızla ve şirketimizle ilişkilerimiz karşılıklı güven ve saygı üzerine kurulur. Bu ilişkileri sürdürmek için çalışanın kişisel bilgilerini gizli tutmaya yönelik her birimiz gereken özeni göstermeliyiz. Bunu şirket politikalarını, yönetmeliklerini, kontrol prosedürlerini uygulayarak ve gerekli düzenlemelere uyarak yerine getirmeliyiz.

Mevcut ya da eski çalışanların kişisel bilgilerini içeren her türlü sistem, veri tabanı ya da kayıtların gerekli onay ve izinleri olmadan erişim sağlayamayız.

Çalışanların kişisel bilgilerine erişimi olanlarımız bu bilgiyi ifşa etmeden önce tedbirli olmakla yükümlüdür. Çalışma kayıtları bilgisini sadece yasalarca izin verildiği şekilde ifşa edebilir ve bu ifşa ancak Şirket Genel Müdürü onayı alındıktan sonra yapılabilir. Bu bilgileri Şirketin başka bir çalışanına önemli ve meşru iş nedeniyle bunları bildirmek zorunda ise verebiliriz. Çalışanların sağlık kayıtları özel ve gizlidir, sağlık kayıtları sadece yasaların zorunlu kıldığı hallerde ya da ilgili çalışanın buna ilişkin yazılı izin vermesi ile açıklanabilir.

4.9.İşyerinde Güvenlik ve Emniyet  

Her birimiz güvenli ve emniyetli bir iş ortamında çalışma hakkına sahibiz ve hepimiz bunun sağlanabilmesine destek vermekle ve kendimizi ve çalışma arkadaşlarımızı korumakla yükümlüyüz. Güvenlik politikalarını ve prosedürlerini uygulamak ve iş kaynaklı yaralanmalar ya da hastalıklar ile güvenilir olmayan çalışma koşullarını idari yöneticilerimize, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite departmanına derhal raporlamalıyız. Ayrıca bulunduğumuz yerin Acil Eylem Planını bilmekle yükümlüyüz.

Güvenli bir iş ortamı sağlamak aynı zamanda şirketimizin çalışma alanında ya da şirket adına iş yürütürken şiddet uygulanma olasılığını en aza indirmektir. Bu amaçla çalışanlarımız aşağıda sıralanan eylemleri gerçekleştiremezler.

 • Tehditler, tehdit içeren davranışlar, taciz, gözdağı verme, saldırı ve benzeri her türlü davranışlar dahil olmak üzere işyerinde şiddete karışmak.
 • Bulunduğumuz yerde İnsan Kaynakları departmanının yazılı onayı olmadan silah taşımak

Ayrıca şirket mülkiyetine veya çalışanlarına zarar gelmesine ve hırsızlığa neden olabilecek tanımadığımız şahıslara veya sıra dışı faaliyetlerin varlığına karşı duyarlı olmalı ve bunları raporlamalıyız. Güvenlik ile ilgili endişelerimizi, olayları ya da şüpheli faaliyetleri en kısa sürede yöneticimize veya İnsan Kaynakları Müdürüne raporlamalıyız.

Aşağıdakiler Şirketin ve her çalışanımızın en asli görevleridir:

 • Güvenliğin değerlerimizin temeli olmasını sağlamak,
 • İşyerinde meydana gelen yaralanma ve hastalıkların önlenebilir olduğuna dair inancımızı faaliyetlerimizle bütünleştirmek.
 • Yürürlükteki mesleki güvenlik ve düzenlemelere uygun veya bunlardan daha üstün bir işyeri sağlamak,
 • En iyi uygulamaları temel alarak mesleki güvenlik ve teknik kılavuzlar oluşturmak,
 • Mesleki güvenlik performansımızı sürekli geliştirmek için çabalamak,
 • Tüm şirket çalışanlarından, güvenlik geliştirmelerine katkıda bulunmalarını beklemek,
 • Şirketin tüm faaliyetlerinde, önlem alınmasına rağmen insan sağlığına risk/tehdit oluşturan unsurları takip etmek, tespit etmek,

4.10.Uyuşturucular ve Alkol

Güvenli ve verimli bir iş ortamı sürdürmek ve müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunmak için sağlıklı düşünüyor ve hızlı tepkiler verebiliyor olmamız çok önemlidir. Bu nedenle çalışma saatleri içinde, şirket içinde ya da şirket işi yürütürken veya bu sebeple seyahat ederken alkol ve yasadışı ya da onaysız (doktor raporuna dayanmaksızın) uyuşturucu, uyarıcı kullanamayız, bulunduramayız ve satamayız.

Bu kuralın tek istisnası iş yemeklerinde ya da yönetim onaylı şirket etkinliklerinde sınırlı miktarda alkol kullanımıdır. Bu tür durumlarda varsa alkol tüketimine ilişkin geçerli yasalara sıkı bir şekilde uymamız gerekmektedir.

4.11.İş Yerinde Sigara Kullanımı

İş yerinde veya kapalı mekanlarda sigara kullanımı yasal düzenlemeler ile belirlenmiştir. Şirket, gerekli gördüğü takdirde yasal düzenlemelerde yer almasa da iş yerinde sigara kullanımını iş yeri sağlığı ve güvenliği gereklilikleri veya çalışanların talepleri gibi başka nedenlerle kısıtlayabilir ve çalışanlarından bu kısıtlamalara ve yasal mevzuata uymasını bekler.

5.ÇEVRE VE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLAR

5.1. Sosyal Sorumluluk

Şirket olarak temel stratejimiz doğrultusunda, yaşadığımız topluluklara ve sosyal paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde olmaya her zaman büyük bir önem veririz. Bu kapsamda;

Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek, Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları desteklemek temel prensiplerimiz arasındadır.

5.2.Çevreye Karşı Sorumluluk

Şirket adına çalışarak çevreyi koruma ve iş yürüttüğümüz yerdeki toplumlara saygı duyma taahhüdü vermekteyiz. Bu iş yeri güvenliği ve işçi sağlığı politikalarının yanı sıra geçerli çevre kanunları ve düzenlemelerle belirlenen şartları yerine getirecek hatta aşacak şekilde çevremize karşı saygılı davranmamızı gerektirir.

Bütün çalışanlarımızdan çevreyle ilgili yasa, düzenleme ve standartlara uyarak sorumlu yurttaşlar ve çevre koruyucuları olmalarını beklemekteyiz.

Çalışanlarımızdan, Şirket’in “Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Politikası”nı okuyup anlamalarını ve uygulamalarını beklemekteyiz.

6.İnsan Hakları ve Hukuka Uygunluk

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği alanlarda yasalara uygun davranmakla yükümlüdür. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez. Yapılan iş konusunda hukuki alanda bir şüphe oluşmuşsa konu Şirket Hukuk Danışmanlarına/Müşavirlerine danışılır.

Değerlerimiz ve çalışma prensiplerimiz temelinde insan haklarına saygı duyan ve onları geliştiren bir tavırla işimizi yürütmeye kararlıyız. İnsan haklarını her zaman ve her yerde yerel ticari gelenekler ne olursa olsun desteklemekteyiz.

Çalışanlarımızdan, Şirket’in “İnsan Hakları Politikası’nı okuyup anlamalarını ve uygulamalarını beklemekteyiz.

İnsan haklarını korumak için çalışanlarımız ile birlikte tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın bu standartlara uymasını bekleriz:

 • Çocuk işçi çalıştırmaya karşı olunması
 • Zorla çalıştırmaya ve işgücünün kötüye kullanılmasına karşı olunması
 • Ayrımcılığın yasaklanması
 • Çalışma saati, ücret ve hak yasalarına uyulması,
 • Çalışanlar için güvenli ve emniyetli koşullar sağlanması
 • Çevrenin korunması
 • Rüşvet ve yolsuzluğa karşı olunması ve yasaklanması
 • Anayasal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına riayet edilmesi

7.Müşteriler ve Tedarikçiler

 Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle adil ticaret yapmaya bağlıyız. Çalışanlarımızdan müşteri ve tedarikçilerimiz ile ilgili konularda aşağıdaki konulara uymalarını beklemekteyiz.

Müşteriler veya tedarikçileri yanlış yönlendiremeyiz, yanlış tanıtamayız, aldatamayız veya onlar üzerinden haksız çıkar sağlayamayız.

“Şirket lehine olsa bile hatayı gördüğümüz yerde düzeltmeliyiz”,

Tedarikçileri atamadan önce Şirket satın alım süreçlerini izlemeliyiz

Tedarikçilerden alım ve müşterilere satış işlemlerini kalite, fiyat, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve insan haklarına bağlılık gibi uygun hususlara dayanarak gerçekleştirmeliyiz.

Şirket adına mal ya da hizmet satın alırken tüm potansiyel tedarikçilere eşit ve dürüst davranmalıyız.

Tedarikçilere, onlarla ilişkimizin kişisel iyilikler, hediyeler, hayır kurumlarına bağış gibi durumlardan etkilenebileceği anlamına gelen bir söz söylemeyiz.(Bu yönetmelik içinde yer alan Hediyeler, Eğlence ve Diğer Yardımlar bölümüne bakınız)

Bir işi almak ya da elimizde tutmak için hediye, eğlence veya yardım öneremeyiz. (Bu yönetmelik içinde yer alan Hediyeler, Eğlence ve Diğer Yardımlar bölümüne bakınız)

Şirket tedarikçilerinin ürün ve tedariklerimizin üretim ve dağıtımında ve hizmetlerimizin sağlanması arasında ilgili tüm yerel ve ulusal yasa, kural, düzenleme ve gerekliliklere uyması gerekmektedir.

Müşteri sağlığı, güvenliği ve memnuniyeti birincil önceliğimizdir ve çalışanlarımızın bu prensibe uygun hareket etmesini beklemekteyiz.

Müşterilerimizin bize duyduğu güveni sarsacak ya da ürünlerimizin veya hizmetlerimizin kalitesini veya güvenliğini zedeleyecek herhangi bir şey yapamayız.

8.ŞİRKET KAYITLARI, BİLGİLERİ ve VARLIKLARININ KORUNMASI

8.1.Doğru Kayıt Tutma

Şirket Kayıtlarının hazırlanması söz konusu olduğunda, dürüstlük ve şeffaflık bizim birincil ilkelerimizdir. Her birimiz kendimize, sorumlu olduğumuz birime veya şirkete ait vardiya çizelgeleri, puantaj çizelgeleri, mesai formları, harcama raporları, hizmet kayıtları, bakım onarım kayıtları, dahil tüm raporları dahil şirket kayıtlarımızda bulunan tüm bilgilerin eksiksiz, tarafsız, doğru, güncel ve anlaşılır olmasını sağlamakla yükümlüyüz. Bunu ancak Şirket politikaları, yönetmelikleri ve kontrol prosedürlerine uygun şekilde tamamlanan bilgi sunumu ile başarabiliriz.

8.2.Kayıtları Saklama

Kayıtların uygun şekilde oluşturulması, muhafaza ve imha edilmesi doğru şirket kaydı tutulmasında önemli unsurdur. Şirket, kayıtlarını kanunlar yanında saklama programlarında belirlenmiş ilkelere uygun şekilde saklamak zorundadır. Bu kayıt saklama programları imha etme yöntemlerinin yanı sıra şirketin kayıtlarının tutulması gereken süreyi de belirler.

Sahip olduğumuz belgelerin saklanması ile ilgili sorumuz varsa herhangi bir şey yapılmadan önce hukuk danışmanına/müşavirine başvurmalıyız.

8.3. Şirket Varlıkları

Şirket için çalışmamızdan dolayı birbirimize, Şirketimize ve hissedarlarımıza Şirketimizin malvarlığını koruyacağımıza ve uygun şekilde ve iş amaçlı kullanacağımıza dair taahhüt vermiş oluyoruz. Söz konusu bu malvarlığı fiziki mülkiyet, fikri mülkiyet, bilgi teknolojisi sistemleri ve Şirketimizin itibarını kapsamaktadır.

Şirket varlıkları aşağıdakileri içermektedir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

İş makineleri, deniz araçları, her türlü ekipmanlar, makineler, araçlar ve yedek parçalar

Envanter ve varlıklar

Telefonlar, fotokopi makineleri ve fax makineleri

Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, kameralar, cep telefonları, tabletler, yazıcılar ve diğer teknoloji kaynakları ve içerikleri ve dosyaları.

E-posta ve internet erişim sistemleri ve araçları,

 • Gizli bilgiler ve kayıtlar
 • Buluşlar ve fikirler
 • Ticari markalar, telif hakları ve patentler
 • Ticari sırlar ve planlar
 • Alacaklar,
 • İş İlişkileri
 • İtibar

Her birimiz aşağıdaki maddelere uymalıyız;

Şirket varlıklarının amacı dışında kullanılmadığından veya ziyan edilmediğinden emin olmak için bu varlıkları sorumlu bir şekilde kullanmalı, Şirket’in itibarına her zaman saygı duymalı ve bunu korumalıyız.

Bütçeleri, harcamaları ve diğer fonları doğru şekilde yönetmeliyiz.

Verimliliği maksimuma çıkarmak ve maliyetleri azaltmak için tasarlanmış olan Şirket seyahat kuralları ve harcama politikalarına, yönetmelik veya yönergelerine uymalıyız.

Güvenlik süreçlerine dikkat etmeli ve şirket varlıklarının kaybına, çalınmasına ya da amacı dışında kullanılmasına yol açabilecek durumlara karşı dikkatli olmalıyız.

Şirket varlıklarını arkadaşlarımız ya da akrabalarımız dahil başka kimsenin kullanmasına izin vermemeliyiz. (şirket aracı kullanımı için “Şirket Araç Teslim ve Kullanım Talimatı’na bakınız)

Şirket bilgisayarında çalışırken her zaman kendi kimliğimizi ve şifremizi kullanmalı ve şifremizi kesinlikle başkalarına vermemeliyiz.

E-postalar ile gelen şüpheli içeriklere güvenmemeliyiz.

Kurumsal bilgileri her zaman kurumun ortak dosya sunucuları ya da Dokuman Yönetim Sistemlerinde saklamalıyız. Sadece bu alanlar yedeklenmektedir.

Şirket bilgisayarlarında ve mobil cihazlarında sadece uygun şekilde lisanslanmış yazılımlar kullanılabilir. Yazılım lisansının izin vermediği durumlarda yazılım bir cihazdan diğerine kopyalanmamalıdır.

Şirket varlıklarına özenli davranmalı ve kayıp ya da hasara yol açabilecek kullanımlardan kaçınmalıyız.

Bilgisayarın başından ayrılacaksak ekranımızı kilitlemeli ve çalışma alanımızda sınıflandırılmış gizli bilgilerin güvenli biçimde saklandığından emin olmalıyız.

9.Dolandırıcılığı Önleme

Tüm dolandırıcılık faaliyetleri kesinlikle yasaktır. Şirket, çalışanlarından şunları beklemektedir;

 • Şirket malzemelerini, kaynaklarını ve finansal raporlama sistemlerini kullanırken dürüstlük ve doğrulukla hareket etmeliyiz.
 • Hiçbir nakdi/parasal işlemi doğrulanmamış/teydi edilmemiş yöntemlerle, sadece tek bir bilgi kaynağına dayanarak yapmamalıyız.
 • Sahtekarlığı önlemeli, tespit etmeli ve rapor etmeliyiz.

Aşağıda bazı dolandırıcılık örnekleri verilmektedir:

 • Nakit para, envanter, ürün veya diğer varlıkların çalınması, bunların oluşmasında aracı olmak veya yol vermek.
 • Şirket kaynaklarının kişisel olarak kullanılacak ekipman, hizmet veya malzeme alımında kullanılması.
 • Şirket ile iş sağlamak karşılığında tedarikçilerden para ya da hediye alınması
 • Geri ödeme için yanlış ya da yanlış yönlendiren taleplerin iletilmesi.
 • Geri kazanılabilir varlıkların ya da alacakların silinmesi
 • Şirket varlıklarının kişisel çıkar amacıyla kullanılması
 • Satış yapılmadan veya kazanılmadan önce satışın kaybedilmesi
 • Çalışma saatleri hakkında yanlış bilgi verilmesi
 • Muhasebe sistemine geçerli olmayan girişler yapılması
 • Alınmamış mallar ya da hizmetler için sözleşmelerden farklı olarak ödeme yapılması veya alınması
 • Çalışılmamış saatler ya da gerçekleşmemiş veya belgelenmemiş harcamalar için ödeme yapılması veya alınması
 • Her türlü sahtecilik

10.ŞİRKET İTİBARININ KORUNMASI

10.1.Siyasi Faaliyetler

Her birimiz içinde bulunduğumuz toplumlara politik süreçte yer alarak katkıda bulunmakta özgürüz fakat bunu sadece kendi adımıza ve kendimize ait zamanda yapabiliriz.

Kendi adımıza ve kendimize ait zamanda siyasi faaliyetlerde bulunmamız durumunda dahi Şirket kaynaklarını, telefon, bilgisayar, e-posta adresini ve diğer maddi ve maddi olmayan varlıklarını siyasi amaçlı faaliyetlerde veya siyasi amaçlı yazıların yayınlanmasında kullanamayız.

10.2.Medya veya Yatırım Analistlerine Yapılan Açıklamalar

Kamuya faaliyetlerimiz hakkında doğru ve tutarlı bilgi sunmak Şirket için önemlidir. Sadece sözcü olarak yetkilendirdiğimiz konu ve meseleler ile ilgili olarak kamuya açıklama yapabiliriz.

Bir medya temsilcisi ya da bir analist bizimle şirket ile ilgili bir konu hakkında bağlantıya geçerse onu Ticaret Departmanına yönlendirmeliyiz.

10.3.Sosyal Medya/İnternet ve Elektronik Posta Politikası

 • Çalışanlar, internet erişimini ve elektronik posta alma/gönderme işlemlerini yalnızca iş amaçlı kullanmalıdır,
 • Şirketin internet erişimi ve elektronik mail sistemi bir şirket kaynağıdır ve Şirket internet kullanımını ve elektronik postaları okuma, izleme ve kopyalama hakkına sahiptir,
 • Çalışanlar gizli bilgilerin ifşa olmaması ve yasal olmayan bilgileri elde etmemek adına yeterli özeni göstermelidir.

Yukarıda belirtilen durum çerçevesinde;

Sosyal medya kanalları kişisel ve iş iletişimlerinde önemli bir yöntemdir. Ancak, çevrimiçi gönderi veya paylaşımlarımızda duyarlı ve dikkatli olmalıyız.

İşyerindeyken veya şirket ekipmanını kullanırken girdiğimiz sosyal medya kanallarında gizlilik beklentisi olmamalıdır. İş yerinde sosyal medya sınırlamalarına riayet etmeliyiz.

Sadece yetkili çalışanlar sosyal medyayı Şirket adına kullanabilir. Yetkili olmayanlarımız, şirket adına gündem yazamaz, sosyal medyada şirketin imza/logo/amblemini kullanarak iletişim/paylaşım yapamaz. Bu tür bir yetkiye sahip değilsek bir gönderi yazarken şirket çalışanı olduğumuzu ve ifade edilen fikirlerin Şirketin değil, bizim kendi ifadelerimiz olduğunu belirtmeliyiz.

Sosyal medyada (veya başka durumda) şirketin ticari sırları, fikri hakları ve telifli veya ticari markalı bilgileri de dahil olmak üzere gizli veya özel bilgileri açıklamamalıyız. Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından paylaşılan bilgileri paylaşırken paylaşımın içeriğini ya da şeklini değiştiremeyiz.

Çevrimiçi ifadelerimizde nazik, saygılı olmalı ve etik kararlar vermeliyiz. Hiçbir koşulda karalayıcı, ayrımcı, taciz veya misilleme nitelikli gönderiler yapmamalıyız.

Çevrimiçi gönderilerle ilgili sorumuz olduğunda yardım için ekip liderimiz, İnsan Kaynakları Departmanı veya Hukuk danışmanı/müşaviri ile iletişime geçmeliyiz.

10.4.Bilgi Güvenliği Uygulamaları

Çalışanlar, Bilgi Güvenliği Uygulamalarına her zaman uymakla yükümlüdür.

10.5.Diğer

Etik ilkelere uygun ve dürüst davranma taahhüdümüz meşru ve yetkili ticari işlemlere taraf olmamızı gerektirir. Şirket adına sözlü ya da yazılı olarak gerçek olmayan bir iddiada asla bulunamayız.

11.MENFAAT ÇATIŞMASI

Menfaat Çatışması Nedir?

Menfaat çatışması, kişisel menfaatler Şirket menfaatleriyle çeliştiği ya da çelişir gibi göründüğü durumda şirket menfaatlerine yönelik objektif karar verme kabiliyetimizin potansiyel olarak zorlanmasıyla ortaya çıkar. Gerçek menfaat çatışmalarından ve menfaat çatışması gibi görünen durumlardan kaçınmak müşterilerimizin ve diğer iş ortaklarımızın, çalışma arkadaşlarımızın ve kamunun güvenini kazanmamızı ve bu güveni sürdürmemizi sağlar; nedenle buna özen göstermeliyiz. Şirket,  olası bir çıkar çatışması durumunda çalışanın derhal Yöneticisini haberdar etmesini bekler.

Şirket işlerini yönetirken şirket çıkarı için hareket etmek ve fiili, potansiyel veya algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmak her birimizin yükümlülüğüdür.

11.1.Çalışanlar Arasındaki İlişkiler

Menfaat çatışması çoğunlukla çalışanlar arasında kişisel ilişki olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu ilişkiler iş kararlarının nesnel ve sağlıklı alınmasını uygunsuz şekilde etkilemese de potansiyel olarak böyle bir etkiye sahip olabilirler. Bu özellikle romantik ilişkilerde ya da aile fertleri ile doğrudan ya da dolaylı raporlama ilişkisi içinde olduğumuzda geçerlidir. Ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak rapor verdiğimiz kişi için Şirketteki işimiz dışında özel olarak ücretli ya da ücretsiz iş yapamayız.

Karar verme yetimizi etkileyecek gibi görünen bir kişisel ilişkimiz varsa yöneticimize ya da şefimize, İnsan Kaynakları Departmanına veya hukuk danışmanına/müşavirine bu durumu derhal bildirmeliyiz.

11.2.Kurumsal Fırsatlardan Kişisel Kazanç Sağlama

İstihdamımız ile bağlantılı olarak ya da şirket mülkiyetinin veya bilgisinin kullanımı sonucu öğrendiğimiz herhangi bir fırsatı takip etmesi için bir üçüncü şahsı, şirketin hukuk danışmanı/müşavirinden yazılı onay almadan yönlendiremeyiz.

Şirket çalışanları, özel işlerini yürütmek için Şirket olanaklarını kullanamazlar.

11.3.Şirkette Çalışırken Aile Fertleri İle İş Yürütmek

Aile fertlerimizden biri Şirket’in birlikte iş yaptığı ya da iş yapma amacı taşıdığı bir şirket için çalışıyorsa dikkatli olmalıyız. Kendimizi bu tür bir durum içinde bulursak ve işimiz bu şirket ile bağlantılı iş kararları almamızı gerektiriyorsa bu tür işlemleri yürütmeden önce departman yöneticimize ve/veya hukuk danışmanına/müşavirine bilgi vermemiz ve yazılı onay almamız gerekmektedir.

11.4.Şirkette Çalışırken Şirket Dışında Yatırım Yapmak

Biz ya da aile fertlerimizden biri Şirket’in iş yaptığı ya da rekabet ettiği her türlü teşebbüste mali çıkar sahibi olursak menfaat çatışması doğabilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek menfaat çatışması genellikle yatırımımızın büyüklüğüne, Şirketteki rolümüze ve Şirket ile diğer şirket arasındaki iş ilişkisine bağlıdır. Bu tür bir yatırım yapmadan önce veya böyle bir durumun ortaya çıktığını öğrendiğimizde Genel Müdür’den yazılı onay almamız gerekmektedir.

11.5.Şirkette Çalışırken Dışarıda Çalışma

Görev dışındaki ilgi ve faaliyetlerimizin Şirket’teki sorumluluklarımızla çatışmamasını sağlamak zorundayız. Hukuk Danışmanı/Müşavirinden ve/veya Genel Müdür’den öncesinde yazılı onay almadan dışarıda çalışamayız. Şirketin bir rakibi müşterisi ya da tedarikçisi tarafından işe alınma, danışman olarak çalıştırılma ya da herhangi bir kuruluşa üye olunmaması ile ilgili olarak Şirket ile çalışan arasında akdedilen hizmet sözleşmelerine, ayrıldıktan sonra da uygulanmak üzere düzenleyici maddeler eklenebilir.

11.6.İş Akdinin Sonlanmasının Ardından Şirket ile İş Yapmak

İş akdinin sonlanmasının ardından Şirket ile iş yapmak, Şirket ile kişisel olarak bir şirket kurmak, bir şirkette hisse sahibi olmak, sözleşmesel taahhüt altına girmek, temsilcilik almak, bayilik açmak ya da benzeri ticari faaliyetlerde bulunma olarak tanımlanır Bu uygulama Hukuk Danışmanı/Müşavirinden ve/veya Genel Müdür’den yazılı onay alınmadan yapılamaz.

12.YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Bir kamu kurumu/kuruluşu ya da ticari müşteri, kim ile çalışıyor olursak olalım Şirket’te rüşvete asla izin verilmez. Bu nedenle rüşvete asla karışmamalıyız ve çalıştığımız ülkelerdeki yasalar dahil yolsuzlukla mücadele yasalarının ve düzenlemelerinin tamamını uygulamalıyız.

Bu şu anlama gelir:

Kamu kurum/kuruluşu yetkililerine kararlarını etkilemek ya da belirli bir sonuç ya da eylemin gerçekleşmesini sağlamak için doğrudan ya da dolaylı olarak rüşvet, komisyon, bahşiş ya da başka usulsüz ödemeler teklif edilemez, yetkilendirilemez, vaat edilemez ya da verilemez.

Ticari müşterilere iş yapmak veya devam ettirmek için doğrudan ya da dolaylı olarak rüşvet, komisyon, bahşiş ya da başka usulsüz ödemeler teklif edilemez, yetkilendirilemez, vaat edilemez ya da verilemez.

Doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet, komisyon, bahşiş ya da Şirket ile bağlantılı başka ödemeler talep edilemez, alınması kabul edilemez.

Bu kurallar, bu tür ödemeler yerel geleneksel uygulamalara uygun olsa dahi her koşul ve durumda geçerlidir. Aynı zamanda bir kamu kurumu/kuruluşu yetkilisini veya ticari müşteriyi uygun olmayan bir şekilde etkiliyor izlenimi yaratabilecek her türlü eylemden kaçınmalıyız. Benzer talep ile karşılaşıldığı durumda derhal Genel Müdür’e bilgi vermeliyiz.

Kamu kurumu/kuruluşu yetkililerine verilmesi amaçlanan her türlü hediye, ikram ya da seyahat önceden Şirketin Genel Müdürü ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanmalıdır.

Üçüncü şahıslara adımıza faaliyette bulunmalarına izin verirken gerekli dikkati göstermeliyiz. Yönetmelik’i Şirket politikamızı ya da geçerli yasa ve düzenlemeleri ihlal edecek üçüncü şahıslarla asla çalışmamalıyız.

13.ETİK VE DAVRANIŞ POLİTİKASININ İHLALİ

İşbu Politika ilkelerini ciddiye almalı ve her zaman onlara özenli bir şekilde uymaya gayret göstermeliyiz. Uluslararası ve/veya yerel yasaların, Şirket politikalarının, yönetmeliklerinin, yönergelerinin ya da işbu politika ihlali nedeniyle çalışanın hizmet sözleşmesinin/iş akdinin feshedilmesiyle sonuçlanabilecek disiplin işlemi başlatılabileceğini unutmamalıyız.

Ek olarak ihlalde bulunan ilgili kişiler ve Şirket hakkında hukuki veya cezai sonuçlar doğmasının mümkün olduğunu bilmeliyiz.

İşbu Politika kapsamında bildirim için aşağıda yer alan iletişim kanalları ile iletişime geçilebilir.

Genel Müdürlük

İnsan Kaynakları Departmanı

13.1.Etik İhlali İnceleme Yetkisi

Etik İhlallerini İnceleme Ekibi Şirketin Etik İlkelerinin ve ilgili politikalarının ihlaliyle ilgili tüm şikâyetleri ve bildirimleri ve araştırma sorumluluğu vardır. Etik İhlali İnceleme Ekibi İhlali doğrudan Genel Müdüre raporlar. Etik İhlali İnceleme Ekibinin ataması, Genel Müdür tarafından yapılır.

13.2.Etik İhlalinin İncelenmesi Prensipleri

Etik ihlal incelemesi aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde gerçekleştirilir:

 • Şikayet/bildirimlerini ve şikayetçinin kimliğini gizli tutulur
 • Soruşturma, mümkün olduğunca gizlilik içerisinde yürütülür,
 • Soruşturma sonunda şikâyetin asılsız çıkması ihtimali nedeni ile hakkında soruşturma yürütülen çalışanın kişisel haklarının korunması için gerekli her türlü tedbir alınır
 • İlgili Departmandan soruşturmayla ilgili doğrudan bilgi, belge ve kanıt talep edilebilir.
 • Tüm bilgi ve belgeler soruşturma limitleri dâhilinde analiz edilebilir,
 • Soruşturma süreçleri yazılı olarak kayıt altına alınır. Bilgi, kanıt ve belgeler kayıtlara eklenir,
 • Soruşturma ivedilikle ele alınır, mümkün olduğunca çabuk çözülür,
 • Etik incelemesi sonunda yapılan öneriler hızlı şekilde uygulanır,
 • İlgili Departmanlar ve yetkililer sonuçtan haberdar edilir,
 • Etik İhlali İnceleme Ekibi üyesi, görevini yerine getirirken organizasyonel hiyerarşiden etkilenmeden bağımsız bir şekilde hareket eder. Bu konuda herhangi bir baskı ya da öneri söz konusu olamaz,
 • Etik İhlali İnceleme Ekibi Üyesi tarafından “Uzman/Bilirkişi görüşü” gerekli görülüyorsa, soruşturma sırasında gizlilik prensiplerinin ihlal edilmediğinden ve gerekli önlemlerin alındığından emin olmak için uzmanlara yâda bilirkişilere danışılabilir.

13.3. KURALLARIN İHLALLERİNE YÖNELİK SIFIR TOLERANS

Şirket, Etik İlkelerinin ihlaline, ilke ihlalinin doğru raporlanmamasının ya da bildirimde bulunanlara karşı misilleme yapılmasına karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser. Bu kuralları ihlâl eden ya da bildirimde bulunanlara misilleme yapan çalışanlar hakkında Şirket iç disiplin hükümleri uygulayabilir.

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle