İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

 

1.AMAÇ ve KAPSAM

GİRİŞ

Ortadoğu Antalya Liman İşl. A.Ş./Port Akdeniz (Şirket) tüm faaliyetlerini İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle uyumlu şekilde yürütmeyi prensip olarak benimsemiştir.

Tüm iş süreçlerimizde temel insan haklarının gözetilmesini hedefliyoruz. Çalışanlarımızın, kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmayı amaçlıyoruz.

Ortadoğu Antalya Liman İşl. A.Ş(Port Akdeniz)’nin İnsan Hakları Politikası, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleriyle ve ulusal yasalar temel alınarak hazırlanmıştır. Bu Politika Ortadoğu Antalya Liman İşl. A.Ş(Port Akdeniz)’nin faaliyetlerinde ve iş ilişkilerinde insan haklarına dair sorumluluk, ilkelerini belirlemektedir.

AMAÇ

İşbu İnsan Hakları Politikasının amacı Şirket olarak faaliyetlerimizde temel insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı, çalışanlarımıza verdiğimiz değeri, taahhütlerimizi ve iletişim kanallarını açıklamaktır.

KAPSAM

Şirket olarak, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın İnsan Hakları Politikasına uyumlu olarak hareket etmesini beklemekteyiz. Bu İnsan Hakları Politikası, insan haklarına ilişkin temel ilkelerimizi kapsamaktadır.

Bu İnsan Hakları Politikası aşağıdaki kişileri kapsamaktadır:

 • Şirket yöneticileri ve çalışanlarını
 • Hizmet aldığımız 3. Taraf firmalarını, danışmanları, avukatları, dış denetçiler de dahil olmak üzere Şirket adına veya birlikte görev yapan kişi ve kuruluşları.

Bu İnsan Hakları Politikası; Genel Müdür tarafından onaylanmış ve kamuya açıklanmış Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Etik ve Davranış politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

2.TANIMLAR

Bu İnsan Hakları Politikasında geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar kısaca tanımlanmıştır.

Genel Müdür: Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş(Port Akdeniz) Genel Müdürünü

Yönetim Ekibi: Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. (Port Akdeniz) Departman Müdürleri/Yöneticileri

Şirket: Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş(Port Akdeniz)

Çalışan: Şirket çalışanlarını

Hizmet Sağlayıcısı: Şirket’in hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) ve çalışanlarını ifade eder

3.SORUMLULUKLAR

Genel Müdür

İnsan Hakları Politikası’nın onaylanmasından ve kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

Yönetim Ekibi:

Yönetim Ekibi, İnsan Hakları Politikası’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden sorumludur. İnsan Hakları Politikası’nın oluşturulmasının, yayınlanmasının, gerektiğinde güncellenmesinin ve yürürlükten kaldırılmasının sağlanması konusunda Genel Müdür’e karşı sorumludur.

İnsan Hakları Politikası ile ilgili uygulamaların yürürlüğe alınması ve denetlenmesi Yönetim Ekibi’nin sorumluluğundadır. Yönetim Ekibi, çalışanların ve dış hizmet alınan firmaların bu Politikaya uyumu için gerekli tedbirlerin alınmasından ve bu dokümana aykırı hususların incelenmesi ve gereğinin yapılmasından sorumludur.

Hukuk Danışmanı

Şirketin hizmet aldığı hukuk müşavirleri İnsan Hakları Politikasını, gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir ve Yönetim Ekibine önerilerde bulunur.

Çalışan

 • Şirket politika, yönetmelik ve prosedürlerine bağlı kalınması, bunlara uyum sağlanması,
 • Yürürlükteki mevzuata uyumlu çalışılması,
 • Bu dokümana aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda bağlı olduğu Departman Müdürüne/Yöneticisine bildirim yapılması ile sorumludur.

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Departmanı

Hazırlanan işbu politikanın kurum portalında yayınlanması Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Departmanının(SEÇ-K) sorumluluğundadır.

Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları

Dış hizmet alınan firmaların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının, işbu İnsan Hakları Politikası bildiriminde yer alan ilkelere uyması ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır. Taşeronlar, tedarikçiler, müşteriler, ortak teşebbüsler ve diğer ortaklarla iş yaparken insan haklarına saygı gösterilmesi beklenir. Bu İnsan Hakları Politikası’nın uygulama esasları ve konuya ilişkin mevzuata uyum denetimlerinin yapılması esastır.

İnsan Kaynakları Departmanı

Hazırlanan işbu Politikanın kurum içinde tüm personele dağıtılması ve uygulamanın sürekliliğinin sağlanması İnsan Kaynakları Departmanı sorumluluğundadır.

4.TAAHHÜTLERİMİZ

Şirket olarak tüm faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda tanımlanan İnsan Hakları düzenlemeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün (“ILO”) Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi, ILO’nun Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika ile İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleriyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası beyanname, ilke, sözleşme ve prensipleri benimseyerek uyarız, bu kapsamda çalışanlarımızın tüm haklarını gözetmeye önem vermekteyiz.

Şirket olarak, İnsan Hakları Politika’sını desteklemek amacıyla, insan haklarına saygı duyulan bir çalışma ortamı yaratmak ve insan haklarını doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal eden faaliyetlere iştirak etmemizi engellemek için gerekli çalışma yöntemleri geliştirmekteyiz. Şirket olarak tüm süreçlerimizde Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ilgili mevzuatlarına uymayı mümkün kılacak yaklaşımların hayata geçirilmesine özen göstermekteyiz.

Bu amaçla, Şirket olarak;

 • İnsan Hakları Beyannamesi kapsamındaki temel insan haklarına Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla çalıştırma, toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü ilkeleri gibi uluslararası düzeyde tanınmış insan haklarına saygı duyarız ve uygularız.
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamış bulunmaktayız ve Sözleşme’nin tüm şartlarını Şirketimiz bünyesinde uygularız.
 • SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardı’nın belgelendirme çalışmalarını başlatmış durumdayız.
 • İşimizi, tüm hukuki gerekliliklere uyarak, tüm insanların haklarına ve onuruna saygı duyacak bir şekilde yürütürüz.
 • Çalışanlarımıza din, dil, ırk, mezhep, yaş, renk, milliyet, sosyal köken, siyasi düşünce, felsefi inancı, kılık ve kıyafet, dernek ve sendika üyeliği, fiziksel engel veya cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen gösteririz ve ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz.
 • Şirket KVKK kapsamında çalışanlarının, müşterilerinin ve tedarikçilerinin kişisel bilgilerini korunmasına özen gösterir, bu bilgilerin 3.ncü şahıslarla paylaşılmasına izin vermez
 • Şirket’te insan kaynağı seçimini, işe alımları, yerleştirmeleri, eğitim ve ücretlendirme süreçlerini; vasıf, performans, beceri ve deneyimleri temel alınarak yaparız.
 • Şirket olarak çalışanlarımıza ücret konusunda eşit ve piyasa koşullarında rekabetçi fırsatlar sunma konusunda hassas davranırız.
 • Operasyonlarımızı, ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan haklar hakkındaki geçerli yasalara tam bir uyum içinde yürütürüz. Çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunarız.
 • Çalışanlarımıza güvenli ve her türlü kötü muamele, ayrımcılık, taciz, istismar, suiistimal ya da şiddetten uzak çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt ederiz.
 • Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her şeyden önemlidir. Politikamız güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak ve yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi gerekliliklere uymaktır. Çalışanlarımızla istişare ederek, kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak ve çözerek, sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlamak ve bu ortamı sürdürmek için çalışırız.
 • Çalışanlarımızın, dernek kurma, toplantı yapma, örgütlenme ve yasalarca tanınmış sendikalar çerçevesinde toplu sözleşme özgürlüğünü destekleriz.
 • Zorla ya da cebri çalıştırmayı kabul etmeyiz.
 • Çocuk işgücünü Şirket bünyesinde kesinlikle çalıştırmayız. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinin zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma maddeleri ile faaliyet gösterdiğimiz ülke mevzuatlarından ağır olanına uyumlu şekilde faaliyetimizi yürütürüz.
 • İşyerinde gayrikanuni ayrımcılık yapmayız ve ifade özgürlüğüne saygı duyarız.
 • Şirket bünyesinde yer alan kurum içi iletişim kanallarında ve eğitim programlarında ILO’nun tüm çalışma alanlarını kapsayan işbu İnsan Hakları Politikamız ve Etik ve Davranış Yönetmeliği’nde düzenlenen insan hakları uygulamaları yer alır. Tüm çalışanlarımız bu iletişim içinde yer alır ve eğitimlere katılır.
 • Tedarikçilerle olan sözleşmeye dayalı taahhütlerimizde, onları da bu politika bildiriminde yer alan ilkelere uymaya teşvik ederiz.
 • İnsan Hakları Politikamızı büyük ortak, tedarikçiler ve üçüncü şahıslarla yaptığımız sözleşmelere dahil ederiz.
 • Faaliyetlerimizden etkilenen topluluklarda yaşayan insanların haklarına saygı duyarız. İnsan hakları üzerindeki olumsuz etkileri tespit etme, bu etkilerden kaçınma, onları en aza indirme ve/veya onları hafifletme yönünde uygun adımları atarız.
 • Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde ya da ülkelerde insan haklarının risk altında olması durumunda devlet yetkilileriyle temas kurarız.
 • Faaliyet gösterdiğimiz bölgeler ya da ülkelerdeki yerel halkların haklarına saygı duyarız.
 • İşbu İnsan Hakları Politikasına aykırı bir durum ortaya çıkması veya şikayet alınması durumunda Disiplin Yönetmeliği ve İç İç Tetkik Prosedürü kapsamında şirket içinde teftişini sağlayacağız ve iç denetim çalışmaları için işbirliği yapacağız.
 • İşbu İnsan Hakları Politikasına uymamak, Disiplin Yönetmeliği’nin işletilmesi, disiplin cezası veya cezai uygulamayla sonuçlanabilir

5.UYUM, İZLEME, DENETİM ve RAPORLAMA İYİLEŞTİRME SÜRECİ

İşbu İnsan Hakları Politikası en az yılda bir kez olmak üzere belirli aralıklarla Yönetim Ekibi tarafından gözden geçirilir ve uygulamalar düzenli olarak izlenir. İnsan hakları konularının, genel risk değerlendirme süreçleri içine dahil edilmesi ve bu alanda yıllık dönemlerle düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılır.

İnsan Hakları alanında karşılaşılan sorunları belirlemeye yönelik insan hakları risk ve etki değerlendirmesi, iç kontrol/izleme süreçleri, uluslararası ve yerel bağımsız sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere açık paydaş diyaloğu ve paydaşlardan gelen geri bildirimlerin sonuçlarına göre ortaya çıkan boşluk ve/veya riskler bulunması durumunda, Yönetim Ekibi süreci iyileştirmek ve İnsan Hakları Politikası’nı gözden geçirmekle sorumludur.

Politika hakkında paydaşların geri bildirim ve görüşlerine önem vermektedir. Politika ile ilgili geri bildirimler ve olası Politika ihlalleri ve uyumsuzluklar ik@portakdeniz.com üzerinden bildirilir.

6.PAYDAŞLARIN GERİ BİLDİRİMLERİ

Politika hakkında paydaşların geri bildirim ve görüşlerine önem vermektedir. Politika ile ilgili geri bildirimler ve olası Politika ihlalleri ve uyumsuzluklar ik@portakdeniz.com üzerinden bildirilir. İnsan hakları politika sorumluluğu en üst düzeyde Genel Müdüre aittir.

7.KAMUYU BİLGİLENDİRME

İşbu Politika Türkçe ve İngilizce olarak kamuyla paylaşılmıştır. Politikanın tüm çalışanlar dahil olmak üzere tüm paydaşlara ve kamuya açıklanması zorunludur. Politikada herhangi bir değişikliğe gidilmesi durumunda da aynı yükümlülükler geçerlidir.

8.YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, Şirket Genel Müdürü’nün 10/07/2020 Tarihli yazılı onayı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

9.İLETİŞİM NOKTALARI

İnsan Kaynakları Departmanı:ik@portakdeniz.com

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Departmanı:kalite@portakdeniz.com

 

 

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle