RÜŞVETLE VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1.AMAÇ ve KAPSAM

1.1.AMAÇ

İşbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın (“Politika”) amacı Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri Anonim Şirketi (Port Akdeniz) (Aksi belirtilmedikçe “Şirket”)kapsamaktadır) olarak rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımımızın açık bir şekilde belirtilmesidir.

Şirket olarak, işbu Politika ile rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, uluslararası düzenleme ve faaliyet gösterilen ülkelerdeki yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyulması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmekteyiz.

Bu bağlamda, işbu Politikanın amacı;

 • Şirket’in, bütünlüğünü ve itibarını korumak amacıyla potansiyel rüşvet ve yolsuzluk eylemlerini belirlemeye ve önlemeye ilişkin ilke ve kuralları tanımlamak,
 • Rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek için tüm çalışanlarımıza bilgi sağlamaktır.

1.2.KAPSAM

Şirket olarak, tüm çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uyumlu olarak hareket etmesini beklemekteyiz. İşbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, rüşvet yolsuzlukla mücadele kapsamına ilişkin temel ilkelerimizi kapsamaktadır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın uygulanacağı kişi/kuruluşlar aşağıdakilerini kapsamaktadır.

 • Şirket yöneticileri ve çalışanları
 • Bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştiraklerimiz ve bunların çalışanları,
 • Hizmet aldığımız 3. Taraf firmalar, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Şirket adına veya birlikte görev yapan müteahhit, acente ve benzeri kişi ve kuruluşları.

İşbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası; Genel Müdür tarafında onaylanmış ve, İnsan Hakları Politikası, Etik ve Davranış Politikası, Disiplin Yönetmeliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve Çalışan El Kitabı, Kalite Yönetim Sistemleri Politikaları ve İnsan Kaynakları Prosedürleri ile diğer yönetmeliklerin, yönergelerin ve/veya politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Personelimize ve iş ortaklarımıza iş ilişkisinin başlangıcında işbu yukarıda tanımlı politika, prosedür ve yönetmelikler vb. güncel olarak gecikmeksizin paylaşılır.Ek olarak ilgili bu dökümanlar, kurumsal web sayfamızda da kamunun erişimine Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır.

2.TANIMLAR

İşbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar kısaca açıklanmıştır.

Şirket: Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.( Port Akdeniz)

Yönetim Ekibi: Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. (Port Akdeniz) Departman Müdürleri/Yöneticileri

Çalışan: Şirket Çalışanları

Hizmet Sağlayıcısı: Şirket’in hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket ( tedarikçi, acente, taşeron, müşteri vb.) ve çalışanları

Kamu Görevlisi: Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişileri kapsamaktadır. “Kamu”, devletin halk hizmeti gören tüm organları anlamına gelmektedir.

Yolsuzluk: bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır. Aşağıda listelenenlerle sınırlı olmamak üzere, zimmete geçirme, güven suiistimal etme ve diğer mali anlamdaki uygunsuz davranışlar yolsuzluk kapsamındadır:

 • Şirkete ait her türlü belge veya hesap üzerinde sahtecilik veya tahrifat,
 • Herhangi bir çek, banka senedi veya sair bir mali belge üzerinde sahtecilik veya tahrifat,
 • Şirkete ait her türlü fonların, hisselerin, ve/veya diğer varlıkların kullanımında usulsüzlük,
 • Nakit veya mali işlemlerin gerçekleştirilmesinde veya raporlanmasında uygunsuzluk,
 • Şirket faaliyetlerine yönelik gizli bilgilerden kar sağlama,
 • Finansal raporlarda yer alan her türlü işlem, olay ve önemli bilgilerde kasıtla olarak yapılan yanlış bildirimler,
 • Şirketin finansal performansını yanlış beyan etmek üzere tasarlanmış kasıtlı olarak karmaşık işlemler gerçekleştirmek,
 • Muhasebe prensiplerinin miktar, sınıflandırma, sunma ve açıklama anlamında kasıtlı olarak kötüye kullanılması,
 • Şüpheye yer vermemek bakımından belirtilmelidir ki yolsuzluk eylemi rüşveti de içerir.

Rüşvet: Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında aşağıdaki örnekler sayılabilir:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler.

3.SORUMLULUKLAR

3.1.Genel Müdür

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın onaylanmasından ve kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden Yönetim Kuırul’u adına sorumludur. Görevlerini Yönetim Kurul’u tarafından verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirir.

3.2.Denetim Komitesi

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Denetim Komitesi Genel Müdürün yazılı onayı ile belirlenen yetkililerden oluşur. 

Denetim Komitesinin görev ve sorumlulukları, ilgili yasal düzenlemelerle uyumlu şekilde, yazılı hale getirilerek Genel Müdür tarafından onaylanmış ve internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Denetim Komitesi,

 • Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirmesinde yardımcı olunması,
 • Muhasebe ve raporlama sistemi ile iç kontrol sistemi işleyişinin ve etkinliğinin gözetilmesi,
 • Destek hizmeti alınan firmalara ilişkin risk değerlendirmesi yapılması ve bu firmaların yeterliliğinin izlenmesi ve gerektiğinde denetiminin yapılması ile sorumludur.

Denetim Komitesine, rüşvetle mücadele politikası ve/veya sistemlerinin yeterliliği konusunda bağımsız bir değerlendirme yapma görevi ve yetkisi verilmiştir.

3.3.Yönetim Ekibi

Yönetim Ekibi, işbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden sorumludur. İş bu Politikanın oluşturulmasının, yayınlanmasının, gerektiğinde güncellenmesinin ve yürürlükten kaldırılmasının sağlanması konusunda Genel Müdüre karşı sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile ilgili uygulamaların yürürlüğü alınması ve denetlenmesi Yönetim Ekibinin sorumluluğundadır. Yönetim Ekibi, çalışanların ve dış hizmet alınan firmaların işbu Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınmasından ve işbu Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla Genel Müdür’e bildirilmesinden de sorumludur.

Yönetim Ekibi Departman Müdür ve Yöneticilerinden oluşur.

3.4.Hukuk Danışmanı/Müşaviri

Şirket Hukuk Danışmanı/Müşaviri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasını, gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir ve Yönetim Ekibine önerilerde bulunabilir.

3.5.Çalışanlar ve Yöneticiler

 • Tüm çalışanlar ve yöneticiler, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere ve ilgili yasa ve düzenlemeler  ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uygun hareket eder.
 • Çalışanlar, Şirket politika, yönetmelik ve prosedürlerine bağlı kalınması, bunlara uyum sağlanması ve yürürlükteki mevzuata uyumlu çalışılmasından sorumludur.
 • Tüm çalışanlar, Politikaya aykırı davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda İLETİŞİM NOKTALARI bölümünde belirtilen iletişim noktalarına veya Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Bildirim E-posta hattına bildirim yapılması ile sorumludur.
 • Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından işbu Politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz. Rüşvet vermeyen çalışana misilleme uygulanmaz ve herhangi bir ceza verilmez.
 • Yöneticiler, Politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar.
 • Yöneticiler, idaresi altındaki çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikayet, ihbar ve iddiaları İLETİŞİM NOKTALARI bölümünde belirtilen iletişim noktalarına bildirmekle yükümlüdür.

3.6.Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortaklarının Seçimi ile Anlaşmanın Sağlanması

Dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle Genel Müdür’dedir.

3.7.Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Departmanı

Hazırlanan işbu politikanın kurum portalında yayınlanması Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Departmanının(SEÇ-K) sorumluluğundadır.

3.8.İnsan Kaynakları Departmanı

İnsan Kaynakları Departmanı, politikaya uyum için insan kaynakları süreçlerinde (işe alım, iletişim, eğitim vb.) gerekli tedbirlerin alınmasından ve bu Politikanın kurum içi dağıtımının yapılmasından sorumludur.

4.YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE PROGRAMIMIZ VE TAAHHÜTLERİMİZ

Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz  her yerde ve her alanda rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki Ulusal yasa ve düzenlemelere, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmekteyiz.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında aşağıdaki hususların yerine getirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirir ve gerekli önlemleri almayı taahhüt etmekteyiz.

4.1.Rüşvet Alınması veya Verilmesi

 • Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır ve ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere uyum sağlamak konusunda kararlıdır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle yasaktır.

Sıfır Tolerans

 • Şirket olarak bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “SIFIR TOLERANS” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerimi adil, dürüst, şeffaf, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmekteyiz. İşbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir.
 • Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirilmesini beklemekteyiz.

4.2.Kolaylaştırma Ödemeleri

 • Şirket, herhangi bir işin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için yapılacak her türlü ödemeyi yasaklar.
 • Şirket çalışanları, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermez.

4.3.Temsilci, Tedarikçi, Müşteriler, Acenteler ve İş Ortaklıkları

 • Şirket itibarını koruyacağına ve Şirket Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na uyumlu çalışacağına kanaat getirilen ve Temsilci, Acente, Tedarikçi, Müşteriler, Müteahhitler ve İş Ortaklıkları ile iş ilişkisine girilir.
 • Tedarikçilerden, acentelerden, bayilerden, yetkili servislerden, müşterilerden veya herhangi bir şekilde menfaat talep edilmemeli, teklif edildiğinde kabul edilmemelidir.
 • Şirket, yürürlükteki düzenlemelere ve Şirket’in kendi kurallarına uyumun sağlanması amacıyla kamu otoritelerinden, uluslararası veri sağlayıcı kuruluşlardan ve sosyal medya kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda oluşturulan kara listelerde yer alan kişiler veya şirketler ile iş yapmaz. Şirket, kimlerle iş yapılmayacağına ilişkin bir kara liste oluşturur ve bunu açıklar.

4.4.Hediyeler ve Ağırlamalar

 • Şirket ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde, genel kabul görmüş promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediye, ağırlama kabul veya teklif edilemez.

4.5.Kamu Kurumları ile İlişkiler

 • Gerekli onaylar (hediye, ağırlama vb. ) olmadıkça, yabancı veya yerli, kamu kurumu çalışanlarına doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, ağırlama veya ikram veya başka bir menfaat teklif edilmesine, vaat edilmesine veya verilmesine müsaade edilmez.
 • Bunun yanı sıra çalışanlarımız, kamusal işlerde menfaat sağlamak adına, kamu görevlilerine dolaylı veya dolaysız şekilde rüşvet veremezler. Bu sebeple çalışanlarımız, şirketimizin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na uygun olarak davranmakla yükümlüdürler.

4.6.İşe Alma Süreci:

 • Şirket tarafından yapılan herhangi bir iş teklifinin rüşvet ve yolsuzluk izlenimi vermemesi için Şirket prosedürlerince belirlenmiş rekabete dayalı işe alma süreçleri içerisinde yürütülmelidir.

4.7.Bağış, Yardım ve Sponsorluklar:

 • Şirket adına siyasi amaçlı bağışlar yapılamaz. Uyum denetimi, iç denetim veya bağımsız denetim sırasında politikaya aykırı olarak bağış/siyasi bağış yapılmış olduğunun tespit edilmesi halinde bu durum kamuya açıklanır.
 • Şirket tarafından yapılacak yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların yasal olmaları, Şirket yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uyumlu, ayrıca yürürlükteki yerel kanunlara da uygun olmaları gerekmektedir.

5.KAYITLARIN TUTULMASI

Şirketimiz bünyesinde yer alan bağlı şirketlerimizin muhasebe sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde düzenlenmiştir.

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesine,
 • Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemlerinin kurulmasına,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına özen gösteririz.

6.EĞİTİM VE İLETİŞİM

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında tüm Şirket çalışanları ve müteahhit, tedarikçi, acente ve iş ortaklarının bilgilendirilmesi ve işbu Politikada yer alan esasların özümsenmesine yönelik olarak ilgili tarafların eğitim alması sağlanır.

Çalışanlara ve iş ortaklarına, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programıyla ilgili yasal gereklilikler hakkında eğitim ve bilinçlendirme programı yapılır.

Çalışanların şüpheli durumları bildirebilecekleri, güvenli ve erişilebilir iletişim kanalları sağlanır.

7.RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Şirketimizin saygınlığını korumak için, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek yukarıdaki kapsamda belirtilmiş herkesin sorumluluğundadır.

Fark edildiği halde rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin ilgili mercilere raporlanmaması veya görmezden gelinmesi de rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlal edilmesi kapsamında değerlendirilecektir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasıyla ilgili soruları ve işbu Politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibarına ve güvenimize zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için oluşturulan, gizli ve anonim olarak başvurulabilecek iletişim kanalımız aşağıdadır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Bildirim E-posta Hattı: etik@portakdeniz ayrıca bu Politika’nın İLETİŞİM NOKTALARI’nda yer alan iletişim kanallarıyla da iletişime geçilebilir.

Başvuruların anonim olarak yapılmadığı hallerde, bildirimde bulunan kişilerin bilgilerinin gizli tutulması ve bildirimle ilgili olarak herhangi negatif duruma maruz kalmaması için gerekli önlemlerin alınması Genel Müdür’ün sorumluluğundadır. İhbarda bulunan çalışana misilleme yapılmayacaktır.

7.1.RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI

Tüm çalışanlarımız ve yukarıdaki kapsam dâhilinde tarif edilen tüm iş ortaklarının, işbu Politika’da yer alan kuralları bilmek ve işlerini yürütürken bu kurallara ve yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmek zorundadırlar.

İşbu Politikada yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez.

İşbu Politikanın ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları uygulanır.

Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar cezai yükümlülüğe maruz kalabilirler.

Çalışanların veya iş ortaklarının, bir rüşvet ve yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi veya bir rüşvet veya yolsuzluk hakkında ihbarda bulunması sonucunda herhangi bir negatif duruma maruz bırakılması söz konusu değildir. Böyle bir durumda, işbu Politikada belirtilen bildirim kanallarına başvurulması gereklidir.

8.İZLEME, DENETİM ve İYİLEŞTİRME SÜRECİ

İşbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası belirli aralıklarla Yönetim Ekibi tarafından gözden geçirilir ve uygulamalar düzenli olarak izlenir ve değerlendirilmeleri yıllık olarak Genel Müdür’e raporlanır. Rüşvet ve Yolsuzluk konularının, genel risk bazlı değerlendirme süreçleri içine dahil edilmesi ve bu alanda yıllık dönemlerle düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılması yolsuzluk risklerini bertaraf edecek kontroller uygulanır.

Yönetim Ekibi Genel Müdüre yolsuzlukla mücadele programının etkinliği hakkında düzenli şekilde rapor verir.

9. POLİTİKA İHLALLERİ

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Yönetim Ekibi tarafından incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanması için Genel Müdür’e raporlanır.

10. POLİTİKAYA UYGUN HAREKET EDEN PERSONELİN DESTEKLENMESİ VE KORUNMASI

Şirket rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi ile ilgili kuralları işleten personele; bu kurallara uygun hareket etmesinden dolayı herhangi bir zarar görmeyeceğini, politikalara uygun hareket eden personeli her hal ve şart altında koruyacağını ve bu konuda ilgili birim ve kişilere yapılan bildirimlerin gizli tutulacağını taahhüt eder.

11.1.İLETİŞİM NOKTALARI

İnsan Kaynakları Departmanı: ik@portakdeniz.com

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Bildirim E-posta Hattı:  etik@portakdeniz.com

Biz Kimiz?

Port Akdeniz, Antalya, kruvaziyer terminali, konteyner terminali, dökme yük, genel kargo ve proje kargo terminali içeren çok amaçlı bir limandır. Antalya'nın en batı ucundaki Kemer kavşağında yer alan Port Akdeniz, Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli turizm, sanayi ve ticaret merkezlerine bağlanan yüksek kaliteli otoyollarla hinterlandı ile bağlantılıdır.

Tümünü Görüntüle